องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญชาวตำบลวัดตูมทุกท่าน ร่วมใช้สิทธิ์ ออกสียง แสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อให้ประชาชนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี ที่สนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอเรียนเชิญชาวตำบลวัดตูมทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังนี้

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนในหมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุมประชาคม บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนในหมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุมประชาคม บริเวณศาลพ่อปู่เพ็ชรดำ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนในหมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุมประชาคม บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนในหมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุมประชาคม บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม
และวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนในหมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุมประชาคม บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม