Monthly Archives: ตุลาคม 2017

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดยการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร [...]

2017-10-10T15:33:52+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

โครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำล [...]

2017-10-10T15:31:47+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เพื่อบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดการวิสา [...]

2017-10-10T15:26:26+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมรณรงค์ “Big Cleaning Day”

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่สาธารณะโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อรักษาความสะอาดบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภ [...]

2017-10-10T15:25:03+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม (DJ TEEN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ร่ [...]

2017-10-10T15:21:12+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

รับมอบโล่เกียรติคุณ

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา นำโดย อาจารย์ขนิษฐา เกิดพร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์มะณิกา ทองคง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัย และน้องๆ นักศึกษา ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการ [...]

2017-10-10T15:17:05+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม - กำนันตำบลวัดตูมและคณะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน - โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) - โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยา [...]

2017-10-10T15:15:34+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมถวายราชสักการะ "วันกองทัพไทย” เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพไทย” วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์ กระท [...]

2017-10-10T15:11:13+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 บริเวณโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)

"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) และศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น บริเวณอาคารเรียน ศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดูช้างใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริ [...]

2017-10-10T15:07:46+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:02:24+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|