Monthly Archives: มกราคม 2021

แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย องค์การบริการส่วนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [...]

ข้อมูลสนามกีฬา / ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. สนามกีฬา/ลานกีฬาและเครื่องออกกาลังกาย ที่ใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาในเวลากลางวัน รวมทั้งสิ้น จานวน 8 แห่ง 1.1 สนามกีฬา/ลานกีฬา หมู่ที่ 1 ชื่อ ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโรงนา) 1.2 สนา [...]

ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกั [...]

2021-07-06T09:59:48+07:00มกราคม 11th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 [...]