ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-06-30T16:04:33+07:00มิถุนายน 30th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:32:14+07:00พฤษภาคม 6th, 2022|Uncategorized, ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:33:48+07:00เมษายน 28th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการมอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอเรียนเชิญท่านผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เชิญรับเงินสวัสดิการเป็นเงินสดได้ บริเวณโดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่ [...]

2022-04-20T09:11:24+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:34:44+07:00มีนาคม 21st, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้ [...]

2022-04-20T09:17:41+07:00มีนาคม 10th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA ตอนที่ 2 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4 ตอนที่ 3 https://youtu.be/sa5AF ตอนที่ 4 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA [...]

2022-04-20T09:32:27+07:00มีนาคม 7th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้ - เด็กที่สมัครเข [...]

2022-02-22T11:00:01+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-07-05T15:08:53+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม) [...]

2022-02-18T16:11:53+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2022|ข่าวเผยแพร่|