ข่าวเผยแพร่

การเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 32 กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเนื่องกันใ [...]

2023-11-03T15:08:15+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ท [...]

2023-03-14T15:57:58+07:00มีนาคม 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ขอเชิญยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ หมอพร้อม DID

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์บริการ หมอพร้อม DID เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ [...]

2023-02-27T16:33:22+07:00กุมภาพันธ์ 13th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

กรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมแจ้งเตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้โทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเพื่อนทาง Application Line และกดรับลิงค์ปลอมตามที่ส่งให้ รวมทั้งแจ้งรหัส OTP เลข [...]

2023-02-27T16:15:40+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนี้ - เกษตรกรรายเดิมที่มีการเพาะปลูกแล้วในพื้นที่แปลงเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชั่น Farmbook - เ [...]

2023-02-27T16:51:45+07:00มกราคม 31st, 2023|ข่าวเผยแพร่|

เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความภาคิภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บั [...]

2023-02-27T16:57:57+07:00มกราคม 27th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า  "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ในเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี [...]

2023-06-30T14:57:27+07:00มกราคม 16th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (BigRock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานข [...]

2023-03-08T09:58:42+07:00มกราคม 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็ [...]

2023-02-28T13:47:31+07:00มกราคม 2nd, 2023|ข่าวเผยแพร่|