About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 74 blog entries.

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [...]

2022-03-17T17:16:53+07:00ตุลาคม 2nd, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

ประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 และเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลต่อการเริ่มการจัดเก็บภาษีปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2563 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมาแทนการจัดเก็บภาษ [...]

2019-09-19T12:09:25+07:00กันยายน 19th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการ อบต. ออนไลน์

บริการแบบฟอร์มติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ผ่านระบบออนไลน์ แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม ตัวอย่างการกรอก แบบคำร้องทั่วไป อบต.วัดตูม แบบคำร้องขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.วัดตูม [...]

2021-11-16T16:24:01+07:00กรกฎาคม 4th, 2019|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 135-01 สายบ้านโรงนา หมู่ที่ 1 บ้านโรงนา ตำบลวัดตูม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,022 ตารางเมตร   [...]

2018-02-05T09:04:32+07:00พฤศจิกายน 13th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา โดยการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร [...]

2017-10-10T15:33:52+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

โครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดตูม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำล [...]

2017-10-10T15:31:47+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการวิสาหกิจชุมชน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นวิทยากรพิเศษ ตามหนังสือเรียนเชิญจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เพื่อบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดการวิสา [...]

2017-10-10T15:26:26+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมรณรงค์ “Big Cleaning Day”

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่สาธารณะโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อรักษาความสะอาดบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภ [...]

2017-10-10T15:25:03+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม (DJ TEEN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ร่ [...]

2017-10-10T15:21:12+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

รับมอบโล่เกียรติคุณ

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา นำโดย อาจารย์ขนิษฐา เกิดพร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์มะณิกา ทองคง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัย และน้องๆ นักศึกษา ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการ [...]

2017-10-10T15:17:05+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|