Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2022

การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดย [...]

2023-02-06T19:36:00+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2022|ภาพกิจกรรม|

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้ - เด็กที่สมัครเข [...]

2022-02-22T11:00:01+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม มูลนิธิก้าวพิเศษ โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และตัวแทนภาคประชาชน ได้ทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาค [...]

2023-02-06T19:48:31+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2022|ภาพกิจกรรม|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก [...]

2023-06-23T11:29:05+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม) [...]

2022-02-18T16:11:53+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2022|ข่าวเผยแพร่|