ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2565  

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก [...]