Monthly Archives: พฤษภาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริ [...]

2021-05-21T09:16:26+07:00พฤษภาคม 20th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง ห [...]

2021-05-21T09:15:37+07:00พฤษภาคม 20th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [...]

2021-05-20T08:48:01+07:00พฤษภาคม 19th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ขอบเขตการดำเนินงาน จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ [...]

2022-02-15T12:18:55+07:00พฤษภาคม 17th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย [...]

2022-02-15T09:42:58+07:00พฤษภาคม 14th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 [...]

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ (การประชุม) ข้อ ๒๒ กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ [...]

2022-06-27T16:30:41+07:00พฤษภาคม 7th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเห็นช [...]

2021-05-12T03:07:22+07:00พฤษภาคม 7th, 2021|ภาพกิจกรรม|