ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565_ [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงขุดเจาะบ่อบาดาล [...]

2022-07-27T10:03:35+07:00กรกฎาคม 25th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคร [...]

2022-06-28T15:20:15+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 [...]

2022-06-28T15:10:51+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา ม.5 [...]

2022-06-10T11:43:04+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4   [...]

2022-06-10T11:12:20+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ.2565 [...]

2022-04-29T14:19:33+07:00เมษายน 29th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบล [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) [...]