Monthly Archives: กันยายน 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) [...]

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งคู [...]

2021-09-07T09:10:44+07:00กันยายน 7th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพรักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [...]

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดแล [...]

2024-01-18T19:46:46+07:00กันยายน 1st, 2021|ข้อมูลทั่วไป|