Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมวภายในเขตตำบลวัดตูมทุกท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในการดูแ [...]

2022-06-16T14:50:46+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2021|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี     ซึ่งสภาองค์การบริห [...]

2022-06-27T16:24:45+07:00กุมภาพันธ์ 8th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ (การประชุม) ข้อ ๒๒ กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ [...]

2022-06-27T16:28:30+07:00กุมภาพันธ์ 3rd, 2021|ข่าวเผยแพร่|

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [...]