Monthly Archives: มีนาคม 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 [...]

การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิดเห็นและ [...]

2023-02-06T19:29:32+07:00มีนาคม 30th, 2022|ภาพกิจกรรม|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก [...]

2023-06-23T11:34:41+07:00มีนาคม 21st, 2022|ข่าวเผยแพร่|

การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว [...]

2023-06-16T11:43:10+07:00มีนาคม 15th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้ [...]

2022-04-20T09:17:41+07:00มีนาคม 10th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA ตอนที่ 2 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4 ตอนที่ 3 https://youtu.be/sa5AF ตอนที่ 4 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA [...]

2022-04-20T09:32:27+07:00มีนาคม 7th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

งดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกประเภท

ด้วยในขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และอาจทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงขอความร่วมมือจากประชาชน งดการกระทำใดๆ อันเป็นเหต [...]