Monthly Archives: มกราคม 2023

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนี้ - เกษตรกรรายเดิมที่มีการเพาะปลูกแล้วในพื้นที่แปลงเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชั่น Farmbook - เ [...]

2023-02-27T16:51:45+07:00มกราคม 31st, 2023|ข่าวเผยแพร่|

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดช้างใหญ่ และอบต.วัดตูม พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ [...]

2023-03-21T10:17:08+07:00มกราคม 27th, 2023|ภาพกิจกรรม|

เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความภาคิภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บั [...]

2023-02-27T16:57:57+07:00มกราคม 27th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ชื่อย่อว่า  "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ในเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี [...]

2023-06-30T14:57:27+07:00มกราคม 16th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2566

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-03-08T14:25:34+07:00มกราคม 3rd, 2023|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (BigRock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานข [...]

2023-03-08T09:58:42+07:00มกราคม 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็ [...]

2023-02-28T13:47:31+07:00มกราคม 2nd, 2023|ข่าวเผยแพร่|