Monthly Archives: กันยายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566)  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ อบต.วัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที [...]

การเปิดบริการรับลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ และการแจ้งขอต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ตามที่หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในอัตราเดือนละ 800 บาท ซึ่งมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ [...]

2023-06-25T10:58:15+07:00กันยายน 26th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ “มาตรฐานตลาด” สำหรับผู้สนใจดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์หนังสือเผยแพร่ "มาตรฐานตลาด" โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้ที่สนใจจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจับจ่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสำเร็จ ดาวน [...]

บริการฉีดวัคหัดเยอรมัน (MR) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญประชาชนชาวตำบลวัดตูม ที่มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี ที่อาศัยอยู่ในตำบลวัดตูม และมีความสมัครใจที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน (MR) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ท [...]

2023-06-27T14:45:13+07:00กันยายน 23rd, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ภายในหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ ภายหลังฝนตกหนักติดต่อกัน ซึ่งอาจเกิดน้ำ [...]

2023-06-27T15:08:48+07:00กันยายน 21st, 2022|ภาพกิจกรรม|

คู่มือการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน

น้ำเสีย หมายถึง น้ำหรือของเหลวที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ในปริมาณสูงจนกระทั่งเป็นน้ำที่ไม่ต้องการ และน่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไป เป็นมลพิษทางทัศนียภาพและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอ [...]

ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมันและการติดตั้งในครัวเรือน

ถังดักไขมัน อุปกรณ์ชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งในบ้าน แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับบ้านหรือคอนโดตนเอง ลองมาดูว่า ถังดักไขมัน มีกี่แบบ วิธีการใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย วิธีติดตั้งถังดักไขมัน วิธีบำรุงดูแลรักษา และหาคำตอบว่าทำไมแต่ละบ้านจึงสมควรติดตั้งถังดักไขมัน เกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาน้ำท่วม บทความนี้มี [...]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให [...]

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่ 700/2565 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สั่ง  ณ  วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คำสั่ง อบต.วัดตูม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [...]