Monthly Archives: สิงหาคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปนั้ [...]

2023-06-23T13:21:08+07:00สิงหาคม 19th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก [...]

2023-06-23T13:09:47+07:00สิงหาคม 5th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร) [...]