Monthly Archives: มิถุนายน 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2021-07-06T09:57:58+07:00มิถุนายน 29th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สัญญาซื้อขายจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ [...]

2022-02-15T10:49:37+07:00มิถุนายน 22nd, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอย [...]

2021-07-02T10:27:06+07:00มิถุนายน 18th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 3 ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดังต่อไปนี้   ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ (1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหร [...]

2022-06-19T15:08:23+07:00มิถุนายน 16th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [...]

2021-06-08T07:57:33+07:00มิถุนายน 8th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [...]

2021-06-02T10:49:42+07:00มิถุนายน 1st, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|