Monthly Archives: พฤศจิกายน 2022

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่พื้นที่ในตำบลวัดตูมประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย ถึงแม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม [...]

2023-02-27T16:27:47+07:00พฤศจิกายน 25th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี  พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ [...]

2023-06-23T13:26:03+07:00พฤศจิกายน 10th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-05-01T11:09:43+07:00พฤศจิกายน 4th, 2022|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

บริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2566 จึงขอเรียนเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอ [...]

2023-02-27T17:07:30+07:00พฤศจิกายน 1st, 2022|ข่าวเผยแพร่|