pr-wattum@hotmail.com

About pr-wattum@hotmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far pr-wattum@hotmail.com has created 26 blog entries.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ [...]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดช้างใหญ่ และอบต.วัดตูม พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ [...]

2023-03-21T10:17:08+07:00มกราคม 27th, 2023|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2566

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-03-08T14:25:34+07:00มกราคม 3rd, 2023|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (BigRock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานข [...]

2023-03-08T09:58:42+07:00มกราคม 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-03-15T16:33:08+07:00พฤศจิกายน 4th, 2022|ข้อมูลการติดต่อราชการ|