Monthly Archives: พฤษภาคม 2023

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ [...]

2024-06-07T15:49:05+07:00พฤษภาคม 3rd, 2023|ข่าวเผยแพร่|