Monthly Archives: เมษายน 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/25 [...]

2023-02-06T19:32:42+07:00เมษายน 29th, 2022|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ.2565 [...]

2022-04-29T14:19:33+07:00เมษายน 29th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565  

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547 หมวด 2 (การประชุม) ข้อ 22 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เรียกประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันกำหนดเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก [...]

2023-06-23T11:53:26+07:00เมษายน 28th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 [...]