ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมจราจรด้วยแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา