ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม – กำนันตำบลวัดตูมและคณะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน – โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) – โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) – โรงเรียนบวรวิทยา 2 – สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ร่วมลงนามความร่วมมือใน พิธีลงนามบัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม เพื่อเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือและเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูมต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เมือวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา