สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวัดตูม (DJ TEEN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างค่านิยมให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีกิจกรรมทั้งในส่วนการบรรยาย กิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา และกิจกรรมฝึกบันทึกเสียงรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม ที่ผ่านมา