คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความภาคิภูมิใจในความเป็นไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางัฒนธรรม