ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปนั้น และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และส่งร่างข้อบัญญัติที่พิจารณากลับมาให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม นำเข้าประชุม เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมตินั้น ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้ขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และได้รับอนุญาตตามหนังสืออำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0023.7/2339 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ให้ขยายเวลาประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2565

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม