ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี     ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี้  คือ

1. การประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำหนดให้มี ๔ สมัย  ดังนี้

1.1 สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง   กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2564

1.2  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564

1.3  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15  สิงหาคม   พ.ศ.  2564

1.4  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่      กำหนดตั้งแต่วันที่   1 – 15  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2564

2. และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (สมัยแรกของปีถัดไป)  สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.  2565  ในวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564