ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญประชาชนชาวตำบลวัดตูม ที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ที่อาศัยอยู่ในตำบลวัดตูม และมีความสมัครใจที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน (MR) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ในวันที่ 28 กันยายน และวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4757, 08-9901-9067

*** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการรับวัคซีน มาแสดงในวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนด้วย ***