ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 32 กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเนื่องกันในจังหวัด อาเภอ หรือกิ่งอาเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม …” ดังนั้น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จึงได้มีการประชุมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าจังหวัด/อาเภอ จึงควรส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงดำเนินการในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้ภายในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758