องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ตามที่หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในอัตราเดือนละ 800 บาท ซึ่งมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ จะทำให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการโดยไม่ต้องรอปีงบประมาณถัดไป สำหรับคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการมาก่อน และมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ให้มาลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ทั้งนี้ดูวันออกบัตรคนพิการเป็นสำคัญ โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอลงทะเบียน ดังนี้
– บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
– ทะเบียนบ้านเล่มปัจจุบันฉบับจริง
– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริง สำหรับกรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางธนาคาร

โดยสามารถติดต่อขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้ในทุกวันและเวลาราชการ

ประเภทเบี้ยความพิการ 3 ประเภท
1. คนพิการอายุน้อยกว่า 18 ปี และมีบัตรคนพิการ จะได้รับ 1,000 บาท
2. คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรคนพิการ จะได้รับ 800 บาท
3. คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นอายุ
• อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
• อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
• อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
• อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
*คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถรับได้ทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ
ข้อมูลอ้างอิง : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

และขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบวันหมดอายุของสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ หากพบว่าหมดอายุแล้ว สามารถแจ้งขอต่ออายุใหม่ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยใช้เอกสารประกอบการต่ออายุ ดังนี้
1. บัตรประชาชนฉบับจริง ทั้งของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
2. ทะเบียนบ้านเล่มปัจจุบันฉบับจริง ทั้งของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
3. สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3570-4758