ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนี้

– เกษตรกรรายเดิมที่มีการเพาะปลูกแล้วในพื้นที่แปลงเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชั่น Farmbook

– เกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายเดิมที่ เพิ่มแปลงเพาะปลูก ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย

*กรณีเกษตรรายใหม่ สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่า บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร และรูปถ่ายแปลงทำการเกษตร ถ่ายรูปกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรแปลงข้างเคียง แปลงละ 1 รูป

โดยยื่นเอกสารหลักฐานต่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลวัดตูม ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรฐา ตาทอง ทางโทรศัพท์หมายเลข 087-569-2906

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566