ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง บริเวณทางสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนางอุษา มีสมยุทธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง