• Version
  • Download 2
  • File Size 942.41 KB
  • File Count 1
  • Create Date มีนาคม 15, 2021
  • Last Updated พฤษภาคม 11, 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พ.ศ. 2562 - 2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย