รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-12T13:34:44+07:00เมษายน 12th, 2022|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2927 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 ( [...]

2022-04-12T13:29:33+07:00มีนาคม 1st, 2022|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญห [...]

2022-06-07T15:02:26+07:00มีนาคม 15th, 2021|