แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูมได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารอง [...]

2023-03-08T14:42:46+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (พ.ศ. 2566 – 2570)

[...]

2023-06-01T11:55:14+07:00กันยายน 12th, 2022|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2927 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 ( [...]

2023-03-08T14:55:11+07:00เมษายน 20th, 2022|

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-12T13:34:44+07:00เมษายน 12th, 2022|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญห [...]

2022-06-07T15:02:26+07:00มีนาคม 15th, 2021|