แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-05-01T10:40:01+07:00มีนาคม 21st, 2023|

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2023-03-16T15:55:30+07:00เมษายน 11th, 2022|

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค [...]

2021-05-11T04:11:25+07:00เมษายน 28th, 2021|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [...]

2023-03-16T15:54:41+07:00ตุลาคม 5th, 2020|