คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค [...]