รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมคว [...]

2024-01-18T19:51:21+07:00ธันวาคม 25th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน การรับ-จ่าย เงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเ [...]

2023-10-25T11:03:18+07:00ตุลาคม 25th, 2023|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมในปีที่ผ่านมาดังกล่าว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน [...]

2023-11-06T11:54:11+07:00ธันวาคม 27th, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน [...]

2022-08-04T14:39:38+07:00กรกฎาคม 22nd, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-28T16:40:43+07:00มกราคม 4th, 2022|