รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมในปีที่ผ่านมาดังกล่าว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน [...]

2023-01-03T13:16:52+07:00ธันวาคม 27th, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน [...]

2022-08-04T14:39:38+07:00กรกฎาคม 22nd, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-28T16:40:43+07:00มกราคม 4th, 2022|