ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Announce Purchase Plan 2567