สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)