การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

การดำเนินงานหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร : โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confe [...]

2021-05-12T03:42:24+07:00มกราคม 13th, 2021|

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร : องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล [...]

2021-05-12T03:39:04+07:00มกราคม 12th, 2021|