ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอตามประกาศเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจ และ การลงโทษ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดังนี้ 1. การสร้างขวัญและกำลังใจ 1. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีผลกา [...]