เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น
ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้นก็
สามารถสรุปได้ว่าเราได้ประหยัดพลังงานแล้ว แต่จริงๆ แล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราสามารถช่วยกันประหยัด
พลังงานและเป็นวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถท้าได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้น แต่ก่อนที่เราจะรู้วิธีประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ เรา
ควรจะท้าความรู้จักกับเจ้าพลังงานกันก่อน

พลังงาน (Energy) หมายถึง พลังต่างๆ ที่น้ามาใช้ให้เกิดงาน พลังต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้้ามัน ถ่าน ฟืน ลม
แสงอาทิตย์ เป็นต้น พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่เรียกกันว่า พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานพวกนี้ได้แก่
น้้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

2.พลังงานใช้ไม่หมด หรือพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์ และก๊าซชีวภาพ)
น้้า แสงอาทิตย์ คลื่นพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่น ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่าน
ตัวน้าไฟฟ้า โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนจากขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนได้ดีไปสูขั้วที่รับอิเล็กตรอนได้ดี(ขั้วลบไปหาขั้วบวก)แต่
ไฟฟ้าเป็นกระแสสมมุติเคลื่อนสวนทางกับอิเล็กตรอนจากขั้วบวกไปขั้วลบ
พลังงานน้้ามัน เป็นพลังงานที่เกิดจากซากสัตว์และซากพืชที่ตายมานานเป็นล้านปี ทับถมสะสมกันจมอยู่ใต้
ดิน แล้วเปลี่ยนรูปเป็น“ฟอสซิล” ซึ่งระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติจนฟอสซิลกลายเป็นน้้ามันดิบ
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เราจึงเรียนเชื้อเพลิงประเภทนี้ว่า “เชื้อเพลิงฟอสซิล”

พลังงานเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการด้าเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก เป็นปัจจัยที่ท้า
ให้โลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ พลังงานได้เป็นสิ่งที่มีความเป็นสากล เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่มีความ
จ้าเป็นต่อทุกๆ อย่าง และมีความส้าคัญต่อทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก

Save Power