Icon

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 5.57 MB 8 downloads

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...
Icon

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562 486.52 KB 1 downloads

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
Icon

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 213.08 KB 2 downloads

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...
Icon

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 113.51 KB 4 downloads

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต...
Icon

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม 60.99 KB 1 downloads

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 518.92 KB 1 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...