Icon

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 2.41 MB 7 downloads

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 206.86 KB 3 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 242.73 KB 4 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 202.49 KB 3 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 5.57 MB 13 downloads

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...