Icon

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 2.41 MB 4 downloads

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 206.86 KB 1 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 242.73 KB 2 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 202.49 KB 1 downloads

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ...
Icon

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 5.57 MB 10 downloads

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...
Icon

ฐานข้อมูลตลาดตำบลวัดตูม 85.15 KB 0 downloads

ฐานข้อมูลตลาดตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม...
Icon

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562 486.52 KB 2 downloads

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
Icon

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 213.08 KB 3 downloads

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...