Icon

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562 486.52 KB 1 downloads

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
Icon

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 213.08 KB 0 downloads

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...
Icon

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 113.51 KB 3 downloads

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต...
Icon

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 269.34 KB 1 downloads

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -...
Icon

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 262.12 KB 1 downloads

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
Icon

แผนพัฒนาบุคลากร 488.65 KB 3 downloads

แผนพัฒนาบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...
Icon

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 94.50 KB 1 downloads

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม...