องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ บริเวณห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม