กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้นให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สร้างความมั่นคงของชาติ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม และพนักงานส่วนตำบล” ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นโอกาสที่บุคลากรที่มีส่วนขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ จะได้ร่วมกันค้นหามุมมองและแนวคิดใหม่ในการพัฒนาภาวะผู้นำ วิธีการคิด และวิธีการบริหารจัดการ เพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทาย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ประสานความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้ปรับ รู้คิด พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวต่อไป