ตามที่ ได้มีคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 874/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประกอบกับอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  สถานที่ตั้ง ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในพื้นที่ตำบลวัดตูม