ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในพื้นที่ตำบลวัดตูม