เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสธน พูลสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการระดมความคิดเห็นและประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงข้อมูล เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้

– วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
เพื่อกำหนด สร้างค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์การ เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการกำหนดค่านิยมร่วมของคนทั้งองค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างองค์การแห่งจริยธรรม ค่านิยมร่วมที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมร่วมที่จะนำไปสู่การบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน

– การสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อให้ความสาคัญว่าจะขับเคลื่อนไปทิศทางไหนที่จะให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้างพื้นที่ให้คนดี ไม่ยอมรับคนโกง โดยสื่อสารเป็นประจำ สม่ำเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ

โดยจะต้องจัดให้มีการประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีวัตถุประสงค์
1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่สร้าง ความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ
3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหวางองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้จะต้องจัดให้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม แต่งตั้งคณะทำงานจัดทาและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป