เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยมีการกำหนดนโยบาย ทบทวนปรังปรุง พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
ในการดำเนินงาน ดังนี้

– การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีทั้งหมดด้วยกัน 3 ประเด็น
1.การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ในส่วนของรายละเอียดอยู่ในแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

– การปรับปรุง ทบทวนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตามที่ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2927 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.wattum.go.th

– กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รายละเอียดขอให้ทุกคนไปศึกษาเพื่อเติมในคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

– การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตรารมณ์ต้านทุจริตของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมถือปฏิบัติและดำเนินการโดยขอทุกท่านไปศึกษาต่อในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของผู้บริหาร