คำถามทั่วไป

Q & A : คำถามที่พบบ่อย อบต.วัดตูม

Q คำถาม : อบต.วัดตูม เปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง
A คำตอบ : เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

Q คำถาม : สามารถติดต่อ อบต.วัดตูม ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

A คำตอบ :

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
 • ติดต่อทางตู้รับฟังความคิดเห็น ณ ประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
 • ติดต่อทางหนังสือหรือจดหมาย ส่งถึง งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมหมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3570-4758 โทรสาร 0-3570-4761
 • สายด่วนปลัด อบต. : 0-3535-2450 สายด่วนกองคลัง : 0-3535-2451
 • ติดต่อผ่านเว็บไซต์ (Web site) www.wattum.go.th
 • ติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม-504552379580290/
 • ติดต่อผ่านอีเมล์ (Email) pr-wattum@hotmail.com, 6140111@dla.go.th

Q คำถาม : อบต.วัดตูม เปิดให้บริการติดต่องานราชการใดบ้าง
A คำตอบ :

 • หน่วยงานกองคลัง ชั้น 1
  • งานชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • หน่วยงานกองช่าง ชั้น 1
  • งานขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอน / ดัดแปลงอาคาร
  • งานขออนุญาตใช้น้ำประปา
  • งานขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
 • หน่วยงานสำนักปลัด ชั้น 2
  • งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
  • งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
  • งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม
  • งานทะเบียนพาณิชย์
  • งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • งานประชาสัมพันธ์ผ่านระบบกระจายเสียงไร้สาย
  • งานด้านสาธารณสุข
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • หน่วยงานกองการศึกษา ชั้น 2
  • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่
  • งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม
 • สำนักปลัด : งานประชาสัมพันธ์

Q คำถาม : ต้องการให้ประกาศกำหนดพิธีงานศพ หรืองานชุมชนต่างๆ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

A คำตอบ : สามารถติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดังนี้

 • ติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยนำบัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้แจ้งมาแสดงด้วย และเขียน คำร้องขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
 • ติดต่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758
 • ติดต่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ทางอีเมล์ (Email) โดยให้ดาว์นโหลด คำร้องขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้ทางเว็บไซต์ www.wattum.go.th แล้วกรอกรายละเอียดลงในคำร้องให้ครบถ้วน เสร็จแล้วส่งคำร้องมาทางอีเมล์ pr-wattum@hotmail.com