คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์
นายประเสริฐ มีสมยุทธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-1854-0801
Email : wattum-board@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
นายสนั่น เมฆเลื่อน
นายสนั่น เมฆเลื่อนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 081-434-3109
Email : wattum-board@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
(ว่าง)
(ว่าง)
นายสุพจน์ ข้าวสามรวง
นายสุพจน์ ข้าวสามรวงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-4147-9192
Email : wattum-board@hotmail.com

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

นายสุรชัย คงสมแก้ว
นายสุรชัย คงสมแก้วประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-9217-9384
Email : wattum-board@hotmail.com
นายประสาร ศรีเสน่ห์
นายประสาร ศรีเสน่ห์รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 09-8967-2500
Email : wattum-board@hotmail.com
นายสุกฤษฏิ์ มีวงษ์สม
นายสุกฤษฏิ์ มีวงษ์สมสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-3608-9776
Email : wattum-board@hotmail.com
นายเฉลิมพล วงษ์สุวรรณ
นายเฉลิมพล วงษ์สุวรรณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-5421-6643
Email : wattum-board@hotmail.com
นายกิจจา ฉัตรกิตติชัย
นายกิจจา ฉัตรกิตติชัยสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-1862-4881
Email : wattum-board@hotmail.com
นายไพศาล ดีลาภ
นายไพศาล ดีลาภสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 08-8456-7519
Email : wattum-board@hotmail.com

หัวหน้าส่วนการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

นายสธน พูลสัมฤทธิ์
นายสธน พูลสัมฤทธิ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 0-3535-2450
Email : wattum-board@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
นายพนธ์หิรัณย์ ลี้สกุล
นายพนธ์หิรัณย์ ลี้สกุลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
โทรศัพท์ : 09-9354-9265
Email : wattum-board@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้บริหาร
นางสาวสุไลม๊ะ ไชยธารี
นางสาวสุไลม๊ะ ไชยธารีหัวหน้าสำนักปลัด
นายอำนาจ มณีขำ
นายอำนาจ มณีขำผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08-0436-3691
นายอนุสรณ์ กรุงวัชชะ
นายอนุสรณ์ กรุงวัชชะผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-3791-9591
นายอดิศักดิ์ คชาไพร
นายอดิศักดิ์ คชาไพรผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 08-1843-5675