ด้วยในขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และอาจทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม จึงขอความร่วมมือจากประชาชน งดการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควัน กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งที่มีพิษ ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า เช่น การเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชใน ที่รกร้าง เผาหญ้าในเขตไหล่ทางสาธารณะ การเผาเศษซากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ทำการเกษตร งดเผา โดยเด็ดขาด และให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตร เป็นการทำปุ๋ยหมักหรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– การเผาในที่ของตนเอง แต่ทำให้เกิด กลิ่น ควัน เขม่า ฯลฯ สร้างความรำคาญต่อผู้อื่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้หยุดเผาและห้ามเผาต่อไปได้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท **หรือทั้งจำทั้งปรับ**

– การเผาทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท

– การเผาลุกลามถึงขั้นรุนแรง ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หากพบว่ามีความผิดวางเพลิงโดยเจตนา **มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต**