คู่มือแนวทางการลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

เลือกก่อนใช้…คิดก่อนทิ้ง…ลดขยะ “ขยะ” ให้โลก เพื่อตำบลวัดตูมที่น่าอยู่ของเรา